Daklon

Ahava Shel Yom Chadash

Daklon
Daklon 22 visitas

Bin'tivei yamai posa'at
bishvilei yamai
menatevet et yomai
uv'remez at yoda'at
lehavin mish'alotai
gam bechalomai.

Sodotai itach chalakti
et nafshi yad'at
lo histarti davar
va'ani heitev zacharti
ech vitart vegam salacht
velibi alai sa'ar.

Lamah - itach hako zore'ach
gam beyom sgrir
shamah - betoch libi yoshevet lach
uvonah lach ken.

Lamah - nafshi alai rogeshet
vechuli nir'ash
shamah - betoch libi locheshet
ahavah shel yom chadash.

Yom over shanah cholefet
vezormim chayay
k'mo nahar libi go'esh
bis'fataich at tzorevet
bechol yom et lechayay
ban'shikah shel esh.

Lo t'murah bikasht mimeni
lo bikasht davar
rak lihyot k'mo she'ani
lir'tzot echad kamoni
lo pashut vegam lo kal
zot yad'ati gam ani.

Comentários no Facebook

Vídeo do Youtube